Profil firmy‎ > ‎

Stavební dozor

Stavební zákon č.183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 si zajistit stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy (stavby pro bydlení) může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele (autorizované osoby) podle zákona 360/1992 Sb. 

S těmito činnostmi souvisí celá řada pojmů jako je Stavební deník, sledování kvality prací, kompletace předepsaných zkoušek, užívání stavby, komunikace se stavebním úřadem a dalších definovaných Stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

Co vše může stavební dozor zajistit:
 • zadání zakázky
 • výběr dodavatele stavby
 • spolupráce s projektantem
 • stavební povolení
 • kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací
 • operativní řešení konstrukčních detailů
 • koordinace postupů řemesel v čase a prostoru
 • kontrola zakrývaných konstrukcí
 • pořizování fotodokumentace v průběhu výstavby
 • organizování kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich
 • kontrola harmonogramů
 • přejímky jednotlivých etap výstavby
 • účast na přejímce stavby, shromáždění listinných dokladů pro kolaudační řízení
 • účast na kolaudačním řízení se Stavebním úřadem